Pakalpojumu līgums Nr.________

_______________                                                                                                                                          ___________________

        (vieta)                                                                                                                                                               (datums)

_________________________________________________________, personas kods ________________, (turpmāk tekstā - Fotogrāfs) no

vienas puses un _____________________________________________________________ personas kods __________________ (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no otras puses, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

1.       Līguma priekšmets un apjoms

1.1. Fotogrāfs apņemas veikt, bet Pasūtītājs apmaksāt Pasūtītāja kāzu fotografēšanu un uzņemto fotogrāfiju digitālu apstrādi.

1.2. Kāzu fotografēšana sākas _________________ plkst. _________ un beidzas _________________ plkst. ________, ieskaitot pārbraucienu laiku un tamlīdzīgas situācijas, kad fotografēšana nav iespējama vai nav nepieciešama;

Kāzu norises vieta: _______________________________________________________________________________________________.

1.3. Atlīdzība par Fotogrāfa darbu tiek noteikta ____________ EUR. Pasūtītājam vienojoties ar Fotogrāfu, fotografēšana var tikt uzsākta pirms vai turpināta pēc Līguma 1.2.punktā norādītā laika, maksa par Fotogrāfa papildu darbu tiek noteikta ___________ EUR stundā.

1.4. Kāzas tiek fotografētas reportāžas veidā, jaunā pāra, atsevišķu personu un grupu pozētās fotogrāfijas tiek uzņemtas ievērojot Pasūtītāja vēlmes un Fotogrāfa profesionālo pieredzi.

1.5. Fotogrāfs veic uzņemto fotogrāfiju atlasi un digitālu apstrādi, kurā, atkarībā no nepieciešamības, ietilpst kadrējuma, ekspozīcijas, kontrasta, spilgtuma, krāsu, asuma u.c. korekcija un digitālā retuša. Atsevišķas tam piemērotas fotogrāfijas var tikt konvertētas melnbaltajā variantā.

1.6. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Fotogrāfs, ne vēlāk kā _________ dienā pēc kāzu fotografēšanas, nodod Pasūtītājam ne mazāk kā ___________ apstrādātas fotogrāfijas JPEG formātā un kāzu bilžu muzikālu slīdrādi MP4 formātā, ierakstītas USB Flash atmiņā vai saglabātas failu apmaiņas vietnē internetā.

2.      Pasūtītāja tiesības un pienākumi

 2.1. Pasūtītāja tiesības:

2.1.1. kāzu norises iemūžināšanai vienlaicīgi pieaicināt citu fotogrāfu un/vai video operatoru;

2.1.2. norādīt Fotogrāfam vēlamos fotografēšanas sižetus, vietas, priekšmetus un personas;

2.1.3. lūgt Fotogrāfam palielināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu, vienojoties par papildus samaksu atbilstoši Līguma 1.3.punktam;

 2.2. Pasūtītāja pienākumi:

2.2.1. ne vēlāk kā 2 dienas pirms kāzām nosūtīt Fotogrāfam uz e-pastu kāzu norises plānu, tai skaitā norādot adresi un laiku, kur jāsāk fotografēt, ka arī visas kāzu svinību laikā ieplānotas pieturvietas un to adreses;

2.2.2. ja Fotogrāfs strādā pilnu dienu, nodrošināt Fotogrāfa ēdināšanu vienlaicīgi ar kāzu viesiem (ja iespējams - veģetāri);

2.2.3. izmantojot Fotogrāfa uzņemtās fotogrāfijas publicitātei, norādīt to autoru.

3.        Fotogrāfa tiesības un pienākumi

 3.1. Fotogrāfa tiesības:

3.1.1. nepieciešamības gadījumā pieaicināt asistentu vai otru fotogrāfu;

3.1.2. izmantot Pasūtītāja kāzu fotogrāfijas pašreklāmai un konkursos;

3.1.3. pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, par to brīdinot Pasūtītāju:

- klaji aizskarošas izturēšanās gadījumā pret Fotogrāfu;

- Fotogrāfa dzīvības vai veselības apdraudējuma vai apzināta fototehnikas bojājuma, vai mēģinājuma bojāt fototehniku gadījumā.

3.2. Fotogrāfa pienākumi:

3.2.1. fotografēšanas laikā sniegt konsultācijas un ieteikumus kāzu dalībniekiem, lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti;

3.2.2. saglabāt Pasūtītājam nododamos digitālos failus ne mazāk kā 6 mēnešus pēc kāzām, nepieciešamības gadījumā izsniedzot tos Pasūtītājam atkārtoti.

 4. Norēķinu kārtība

 4.1. Galīgā atlīdzība par Fotogrāfa izpildīto darbu tiek noteikta saskaņā ar Līguma 1.3.punktu.

4.2. Pasūtītājs kāzu datuma rezervēšanai iemaksā Fotogrāfam avansu ________ EUR skaidrā naudā Līguma parakstīšanas brīdī vai 7 kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz Fotogrāfa bankas kontu ____________________________________________ (vajadzīgo pasvītrot). Ja avanss netiek iemaksāts noteiktajā termiņā, Līgums zaudē spēku.

4.3. Atlikušo naudas summu Pasūtītājs samaksā Fotogrāfam kāzu dienā.

5. Līguma laušana

5.1. Gadījumā, ja Fotogrāfs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma, kas saistīts ar Fotogrāfu vai viņa tuviniekiem, dēļ nevar sniegt pakalpojumu, tas nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam, sniedz palīdzību cita fotogrāfa atrašanā un atgriež saskaņā ar Līguma 4.2.punktu saņemto avansu.

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem, tas nekavējoties paziņo par to Fotogrāfam; Fotogrāfs patur saskaņā ar Līguma 4.2. punktu Pasūtītāja iemaksāto avansu.

6. Nepārvarama vara

6.1. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, valsts varas izdotie likumi un lēmumi u.c., kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi neiespējamu, Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

7. Pārējie noteikumi

7.1. Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lappusēm, 2 (divos) eksemplāros, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

7.2. Ar Līguma priekšmetu saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji risina vienojoties, nepieciešamības gadījumā noformējot rakstveidā papildinājumus noslēgtajam Līgumam.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:                                                                           

Fotogrāfs                                                                         Pasūtītājs     

Paraksts:___________________                                         Paraksts:_____________________

e-pasts:____________________                                         e-pasts:______________________

Tel.:______________________                                           Tel.:_______________________